Užívateľská príručka rozšírenia Ikros Tool

(pre OC 2.0.0.0 až 2.3.0.2)

 

 

Úvod

Rozšírenie Ikros Tool umožní prepojenie Vášho OpenCart e-shopu s online fakturačnou aplikáciou Ikros. Rozšírenie umožňuje prenos tovarov z aplikácie Ikros do e-shopu a naopak do aplikácie Ikros prenáša objednávky a faktúry.

Požiadavky a obmedzenia:

Rozšírenie je určené pre Opencart verzie 2.0.0.0 až 2.3.0.2

Php.ini rozšírenie CURL zapnuté

Inštalácia

 

Vstúpime do Extension > Extension Installer. Klikneme na tlačidlo Upload a pripojíme stiahnutý archív Ikros.

 

ikros_img_01

 

 

V administračnom rozhraní vstúpime do System > Users >User Groups > Administrator a nastavíme povolenia pre prístup a modifikáciu pre tool/ikros. Nastavenia uložíme kliknutím na ikonu diskety v pravom hornom rohu okna.

 

 

 

V administračnom rozhraní zvolíme Extensions -> Modifications. V zozname by sa nám mala zobraziť práve importovaná modifikácia. Klikneme na tlačidlo Refresh umiestnené v pravom hornom rohu okna.

 

 

 

V administračnom rozhraní vstúpime do System > Tools > Ikros alebo Tools > Ikros (umiestnenie v závislosti na verzii OC) a klikneme na tlačidlo ŠTART. Tým spustíme inicializačný skript, ktorý v databáze vytvorí dve pomocné tabuľky.

 

 

 

Práve sme úspešne nainštalovali rozšírenie Ikros Tool do nášho OpenCart-u.

 

 

 

Na záver inštalačného procesu vytvoríme kategóriu s názvom Kros, ktorá bude slúžiť ako východzia kategória pre import nových produktov.  Jej význam si bližšie opíšeme v sekcii Import/Export.

V administračnom rozhraní vstúpime do Catalog > Categories > Add New a vytvoríme kategóriu s názvom Kros. Ak si kategóriu neželáme zobraziť v našom e-shope, môžeme ju vypnúť. Na fungovanie rozšírenia to nebude mať vplyv.

 

 

 

Manuál

 

Karta Hlavné

 

Karta Hlavné má informatívny účel. Podáva informáciu o stave našej licencie u spoločnosti kros. Upozorňuje na blížiacu sa expiráciu licencie, prípadne výpadok spojenia pri údržbe na serveroch spoločnosti. Tiež, ako je prípad uvedený na obrázku, upozorňuje na neplatný autorizačný kľúč. Ten si nastavíme už o malú chvíľu na karte Nastavenia.

 

 

Karta Nastavenia

 

Produkty

Karta nastavenia je členená do niekoľkých sekcií, ktoré si podrobne nastavíme na nasledujúcich stránkach. Prvé členenie sa týka produktov importovaných z aplikácie Ikros do nášho OpenCart e-shopu.

Defaultný stav vypredania - V IkrosTool si môžeme nastaviť východzí stav vypredania. Všetkým novým produktom importovaným do e-shopu po prvý krát sa prednadstaví zvolený stav.

Uložené produkty staršie než - Z ikrosu do OC sa impotujú produkty či už novovytvorené, alebo zmenené od zadaného času. Časomiera sa aktualizuje za každým importom produktov. Ak z nejakého dôvodu potrebujeme importovať produkty s dátumom skorším než uvedený v nastaveniach, jednoducho časomieru prepíšeme platným formátom požadovaného času.

Popis položky - Na faktúre alebo objednávke sa popis položky zobrazí pod názvom produktu ako prídavný text.

 

Objednávky a Faktúry

V sekcii Objednávky a Faktúry si vyplníme texty a iné údaje, ktoré sa budú prenášať do našich dokumentov v Ikrose. Ich vyplnenie nie je povinné a dodatočne sa v prípade potreby dajú vyplniť alebo prepísať aj v aplikácii Ikros.

Úvodný text objednávky - Text sa prednastavý do úvodného textu na objednávke v aplikácii Ikros

Záverečný text objednávky - Text sa prednastavý do záverečného textu na objednávke v aplikácii Ikros

Úvodný text faktúry - Text sa prednastavý do úvodného textu na faktúre v aplikácii Ikros

Záverečný text faktúry - Text sa prednastavý do záverečného textu na faktúre v aplikácii Ikros

Výmena adresného poľa Firmy - V prípade ak Vaši zákazníci nemajú firmu alebo IČO, môžete toto pole nahradiť iným údajom.

Odoslať pole Firma do poštovej adresy - Ak zvolíte 'Áno', do aplikácie Ikros prenesiete pole pre názov firmy v poštovej adrese. Záreveň sa automaticky zvolí možnosť 'Poštu posielať na inú adresu' a v poli pre odberateľa sa uvedie poštová adresa

Stav objednávky - Odošlú sa len objednávky/faktúry ktorých stav je jedným zo zvolených stavov

Percento zľavy za celý doklad - Predvyplnená hodnota pre aplikáciu Ikros pre zľavu za celý doklad

Dátum splatnosti faktúry - Dátum splatnosti sa nastaví ako dátum poslednej zmeny objednávky + počet zadaných dní.

Daňová trieda pre dopravu - Daň ktorou je zaťažená naša doprava.

Daňová trieda pre kupóny - Daň ktorou sú zaťazené kupónové zľavy.

Formát číslovania dokladov – Možnosti formátovania sú prenesené z aplikácie Ikros a  riadia sa rovnakými pravidlami. Na výber je niekoľko prednastavených formátov, alebo si môžete zadefinovať vlastný formát. V tom prípade je potrebené aktivovať checkbox Vlastný formát. Formát číslovania bude zároveň prednastavený variabilný symbol na faktúrach.

 

Osobné údaje na dokladoch

V sekcii Osobné údaje na dokladoch prednastavíme údaje, ktoré sa prenesú do našich dokumentov. Ich vyplnenie je nepoviné.

 

Autorizácia

V sekcii pripojenie vložíme autorizačný kľúč, ktorý získame v aplikácii Ikros

Aplikácia Ikros > Nastavenia > Prepojenie s e-shopom

 

Cron

 

Cron - Pri nastavení cron úloh sa budú prenášať len údaje povolené v nastaveniach

Heslo pre cron - Dodatočná ochrana. Cron úlohy môže spúšťať len užívateľ, ktorý pozná tajné heslo.

 

Obmedzenia Exportov

 

Krokovanie importu dokumentov - Pri prvom použití na už zabehnutých e-shopoch môže dôjsť k situácii, že databázový server nezvládne prvotný export všetkých dokumentov v prípade, ak uchovávate veľký počet objednávok. V tom prípade nastavte krokovanie. Pri jednom exporte sa prenesie len zadaný počet dokumentov. Pre prenesenie všetkých dokumentov nastavte krokovanie a spustite export niekoľko krát za sebou až kým sa nezobrazí hlásenie podobné "Žiadne nové položky na stiahnutie".

 

Všetky nové nastavenia potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť nastavenia.

 

A to je všetko. Naša aplikácia je pripravená na použitie. A na to sa pozrieme na poslednej karte s názvom Import/Export.

 

Import/Export

 

Karta Import / Export plní funkciu, ako už jej pomenovanie naznačuje, riadenia importov produktov z aplikácie Ikros  do e-shopu a exportovanie objednávok a faktúr z e-shopu do aplikácie Ikros. Ovládanie je prostredníctvom tlačidiel, ktoré spúšťajú jednotlivé procesy.

 

Import produktov

Z ikrosu sa do OC prenášajú meno, popis, cena + daň a skladový počet produktov. Prenos alebo vypnute prenosu týchto atribútov sa nastavuje v aplikácii Ikros.

 

Všetky novovytvorené produkty, teda produkty ktoré do OC prenášame prvý krát sa importujú do kategórie Kros, ktorú sme si vytvorili počas inštalačného procesu. Ak sme tak ešte neurobili, musíme ju vytvoriť najneskôr pred prvým importom. V opačnom prípade sa import produktov neuskutoční.

Obrázok vyššie popisuje import produktov a chybovú hlášku v prípade, ak importujeme produkty skôr, než sme vytvorili kategóriu Kros.

 

 

Produkty v Ikrose určené na prenos do e-shopu označíme checkboxom. Následne klikneme na ikonu košíka so šípkou smerujúcou nahor.

 

Následne v OpenCart Ikros Tool klikneme na tlačidlo Import produktov. Rozšírenie si stiahne produkty nové a aktualizuje existujúce.

 

Produkty v kategórii Kros následne upravíme podľa požiadaviek nášho obchodu. Samozrejme môžeme produkty premiestniť i do inej kategórie. Pri aktualizácii už existujúcich produktov sa aktualizovaný produkt do kategórie Kros nepridáva, aktualizujú sa len zvolené atribúty (názov, popis, cena + daň, množstvo) v prípade, ak je aktualizácia týchto položiek povolená

.

 

Export Objednávok / Export Faktúr

Exporty sa spúšťajú kliknutím na tlačidlo požadovanej operácie. Objednávky a faktúry sa vytvárajú na základe objednávok v e-shope. Pri exporte sa prenášajú všetky objednávky, ktoré ešte odoslané neboli. Objednávky ktoré boli už do Ikrosu odoslané a následne v e-shope upravené sa pri najbližšom exporte odošlú znova a aktualizujú dokumenty v Ikrose na základe formátu číslovania dokumentov.

 

Objednávky exportujeme do aplikácie Ikros kliknutím na tlačidlo Export objednávok.

 

V aplikácii Ikros  na karte Obchod -> Objednávky prijaté klikneme na ikonu košíka so šípkou smerujúcou nadol.

Tým sa nám načítajú všetky objednávky, ktoré sme odoslali z nášho e-shopu.

 

Vzor odoslanej objednávky:

 

 

Faktúry exportujeme do aplikácie Ikros kliknutím na tlačidlo Export faktúr.

 

Pre načítanie faktúr v aplikácii Ikros prejdeme v nastastaveniach na záložku Prepojenie s e-shopom a klikneme na ikonu F so šípkou smerujúcou nadol.

 

Vzor odoslanej faktúry:

 

 

Karta Nástroje

 

Vypnúť odoslanie starých objednávok - Staré objednávky nebudú odoslané do aplikácie Ikros. Odosielať sa budú len objednávky pridané/upravované po aktivácii nástroja

Opätovné odoslanie starých objednávok - Po aktivácii sa všetky objednávky v e-shope budú považovať za neodoslané. Pri najbližšom exporte sa do aplikácii Ikros odošlú všetky objednávky.

 

Cron - Automatizácia importov a exportov

 

Pre automatizáciu importov a exportov môžete využiť nasledujúce cesty:
http://vasa-domena/index.php?route=tool/ikros/import_products&password=vase-heslo -> import produktov
http://vasa-domena/index.php?route=tool/ikros/export_orders&password=vase-heslo -> export objednávok
http://vasa-domena/index.php?route=tool/ikros/export_invoices&password=vase-heslo -> export faktúr

V prípade ak máte obmedzený počet cron úloh, môžete využiť zgrupené volania:
http://vasa-domena/index.php?route=tool/ikros/export_documents&password=vase-heslo -> export faktúr a objednávok
alebo
http://vasa-domena/index.php?route=tool/ikros/import_export&password=vase-heslo -> import produktov + export objednávok + export faktúr